...

اخبار بازی

1.5 میلیارد دلار برای Call Of Duty Mobile

1.5 میلیارد دلار برای Call Of Duty Mobile

در حالی که این بازی در اکتبر 2019 به بازار منتشر شد امسال بعد از گذشت تقریباً 2 سال 6 ماه از انتشار آن به درآمدی بالغ بر 1.5 میلیارد...

پابجی رایگان

پابجی رایگان

پابجی رایگان اکنون دارای یک نسخه پایه است که شامل اکثر حالت‌ها می‌شود. اگر می‌خواهید در مسابقات رتبه بندی شده یا سفارشی شیرجه بزنید، باید 13 دلار برای Battlegrounds Plus...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.