...

ماه نامه خبری بازی

مرور اخبار حوزه بازی در اردیبهشت 1403

مرور اخبار حوزه بازی در اردیبهشت 1403

مرور اخبار حوزه بازی در اردیبهشت 1403 را می‌توان با یکی از مهم‌ترین اخبار، اعلام خرید شرکت بازی‌سازی Activision Blizzard توسط Microsoft شروع کرد و به بروزرسانی بازی Fortnite اشاره...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.